Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky | SINTEO Dental CAD/CAM Centre

Všeobecné obchodní podmínky společnosti EUROZAHN s.r.o. se sídlem v Brně, Česká republika, která provozuje dentální CAD/CAM centrum SINTEO, (dále jen “SINTEO”) na dodávku konstrukcí pro zubní laboratoře, případně jiné firmy působící ve stomatologii (dále jen „zákazník“).

1. SINTEO VÝROBNÍ CENTRUM

1.1 SINTEO výrobní centrum nabízí možnost objednat výrobu konstrukcí stomatoprotetických zubních náhrad, jako jsou např. korunky a můstky (dále jen “výrobek”), a to on-line na webových stránkách www.sinteo.cz nebo telefonicky či e-mailem. Smyslem výroby v SINTEO centru je poskytovat outsourcing ve výrobě konstrukcí zubních náhrad. Autorem výrobku je SINTEO.

2. ROZSAH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

2.1 Výhradní všeobecné obchodní podmínky (“VOP”), jak jsou definovány v následujících kapitolách a podkapitolách, se použijí ve znění platném v době objednání.

3. REGISTRACE A REGISTROVANÝ UŽIVATEL

3.1 V případě zadání objednávky centru SINTEO je třeba se zaregistrovat na webových stránkách www.sinteo.cz, www.sinteo.de nebo www.sinteodental.com proto, aby SINTEO získalo veškeré informace potřebné pro rychlé a hladké zpracování objednávky. Zákazník je povinen poskytnout SINTEO tolik identifikačních údajů, kolik vyžaduje výrobní centrum, a to za účelem co nejlepší možné komunikace mezi oběma stranami.

3.2 Registrace je vyhrazena pro právnické a fyzické osoby s neomezenou způsobilostí k právním úkonům, které jsou podnikateli uloženy v souladu s obchodním zákoníkem České republiky.

3.3 Uživatelské jméno a heslo nesmí být přiřazeno k žádné třetí straně.

4. SPOLUPRÁCE A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Smlouva na výrobu konstrukce není výrobcem stanovena a požadována, postačí registrace na zmiňovaném portálu či mailem. Ovšem spolupráce může fungovat na bázi smluvního partnerství, bude-li to vyžadovat zákazník. SINTEO nesmí provádět žádné další zkoumání či úpravy zaslaných dat od zákazníka. Technická data a parametry (minimální tloušťka stěny atd.) jsou přednastavena v softwaru CAD (3D scanner).

4.2 Místem výroby je Mojmírovo nám. 25/25, Brno 612 00.

4.3 Provoz výrobního centra SINTEO funguje pouze v pracovní dny (pondělí – pátek), dny pracovního volna, tedy státní svátky ČR, jsou jediné pracovní dny, kdy provoz SINTEO je zastavený.

5. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Není-li výslovně dohodnuto jinak, ceny vyplývají z ceníku, tedy ceníku platném v době objednávky, a to ve znění zveřejněném na internetových stránkách SINTEO. Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách a v eurech pro klienty mimo ČR, pokud není dohodnuto jinak. Všechny ceny jsou uvedeny včetně příslušného DPH.

5.2 Pokud je zákazník v prodlení, je SINTEO oprávněn účtovat úroky z prodlení ve výši 0,5 % z celkové fakturované částky za každý započatý den. Pokud zákazník nesplněním dlouhodobého závazku způsobí SINTEO větší škody, mohou být vymáhány taktéž.

5.3 Fakturace probíhá 1x za měsíc formou sběrné faktury. Faktura je zasílána poštou na uvedenou adresu zákazníka, ovšem může být na přání zákazníka poslána i elektronicky mailem. Faktura obsahuje všechny výrobky objednané za dané období. Doba splatnosti faktur je obecně 14 dní. U stávajících zákazníku lze dohodnout delší dobu splatnosti.

6. ZÁRUČNÍ REKLAMACE

6.1 V souladu s předpisy SINTEO poskytne záruku na výrobek, pokud není stanoveno jinak v následujících odstavcích 6.2 až 6.3.

6.2 Pokud je výrobek vadný, může být požadováno náhradní plnění. V případě prokázání vady je SINTEO povinen poskytnout zákazníkovi bezplatně náhradní výrobek, který bude vyhotoven na základě původních elektronických dat. Nebo má zákazník právo na vrácení peněz, a to ve výši přesné prodejní částky vadného výrobku. Nároky na náhradu škody, vrácení peněz či vyhotovení nového výrobku nemohou být uplatněny v případech stanovených v bodě 8.

6.3 Vada není uznána v případě, že produkt byl vyroben v souladu s informací, které má SINTEO k dispozici, tj. data ve formátu .stl, které získal od zákazníka. Pokud je SINTEO schopen prokázat, že žádná vada neexistovala, a která by mohla být předmětem závazku záruky, odškodnění za výdaje vzniklé v důsledku poskytovaných služeb pro nápravu vady lze požadovat.

6.4 V případě scanování sádrového modelu CAD scannerem a pracovníky SINTEO, kterou poskytl zákazník k objednávce výrobku, se reklamace vztahuje pouze na vady, trhliny nebo koroze, které jsou způsobeny vadou materiálu nebo opracováním pracovníky SINTEO. Reklamace se nevztahuje na nepřijetí hotového výrobku kupujícím z důvodu jiné představy výrobku.

6.5 SINTEO garantuje zákazníkům, že bude archivovat elektronická data ve formátu .stl, sloužící k výrobě, po dobu max. 6 měsíců od dodání výrobku zákazníkovi.

7. ZÁRUKA

7.1 SINTEO uděluje následující záruku (“záruka”) pro výrobky vyrobené v SINTEO. Záruka se vztahuje pouze pro přímé zákazníky SINTEO. Koneční spotřebitelé nebo třetí osoby, zejména spotřebitelé a pacienti nemají žádné nároky vyplývající z této záruky.

7.2 Doba záruky trvá 5 let ode dne dodání k zákazníkovi.

7.3 Rozsah záruky a vyloučení nároku na záruku existuje pouze pro tyto chyby ve výrobku jako takového: vady, trhliny nebo koroze, které jsou způsobeny vadou materiálu nebo opracováním pracovníky SINTEO. Náhrada škody při přepravě bude vypořádána jménem výrobního centra SINTEO, jakožto zákazníka dopravní společnosti. Jiné závady, jako jsou vady výrobku, za které není SINTEO odpovědné, nejsou při reklamaci uznatelné. SINTEO pak zvláště neodpovídá za vady způsobené nesprávným či chybným zpracováním výrobku klientem či jinými třetími stranami.

7.4 Pokud se v průběhu záruční doby vyskytne některá z vad, na které může být uplatňována záruka, SINTEO je povinen vyřešit vadu, a to bez nákladů zákazníka. Je v uvážení SINTEO, zda vadu lze napravit vyrobením nového a toho samého výrobku, který se vyrábí na základě původního souboru dat. Proto je vyžadováno, aby byl vadný výrobek zaslán do SINTEO během záruční doby společně s písemným popisem vady zákazníkem. Doprava je v případě reklamování výrobku vždy na vlastní nebezpečí zákazníka. Náklady na přepravu vadného výrobku do SINTEO hradí zákazník, náklady na přepravu z SINTEO k zákazníkovi hradí SINTEO. Tato záruka nezavádí nároky zákazníka na odstoupení od případného smluvního vztahu mezi oběma stranami nebo na náhradu škody z důvodu vad spuštění nároku na záruku. Zvláště nahrazení následné škody všeho druhu je vyloučeno.

8. ODPOVĚDNOST

8.1 SINTEO je odpovědný za všechny škody – z jakéhokoliv právního důvodu, a to zejména vyplývající z porušení případné smlouvy (včetně vady materiálu nebo závady v názvu) nebo protiprávního úkonu – v souladu s následujícími ustanoveními, přičemž pravidla platí obdobně i pro náhradu nároku zbytečných nákladů:

8.2 SINTEO přebírá odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za vady výrobku, stejně tak jako v případech zranění těla nebo poškození zdraví, v souladu se zákonnými požadavky.

8.3 V případě hrubé nedbalosti se odpovědnost SINTEO omezuje na náhradu předvídatelné škody.

8.4 V případě mírné nedbalosti, je odpovědnost SINTEO za vady materiálu a finanční ztrátu, či také za následné finanční ztráty, vyloučena.

9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ A ZMĚNY TĚCHTO VOP

9.1 Pokud některé z ustanovení těchto VOP bude neúčinné, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení. Neplatné ustanovení je považováno za nahrazené, a to takovým ustanovením ekonomicky nejlépe blíží smyslu a účelu neplatného ustanovení. Totéž platí pro případné mezery v právních předpisech.

9.2 SINTEO si vyhrazuje právo změnit tyto VOP kdykoli a bez uvedení důvodů. Je však povinností SINTEO Vás informovat o změně podmínek tím, že patřičné změny uvede v e-mailu, který zákazníci uvedli jako kontaktní, a to nejméně dva týdny před tím, než tyto změny vstoupí v platnost.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1. 1. 2024.